Naše služby

Ponúkané služby v oblasti realizácie stavebného projektu

Zabezpečujeme vybavovanie nasledujúcich povolení:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • povolenie zmeny v užívaní stavby,
 • povolenie na odstránenia stavby,
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • povolenie terénnych úprav,
 • povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,

Naše projektantské a inžinierske služby

Architektonická štúdia
Architektonická štúdia je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Poskytuje klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.
 
Projekt pre územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného úradu v procese vydania územného rozhodovania o umiestnení objektu. Projekt pre územné rozhodnutie poskytuje podklady potrebné pre rozhodnutie stavebného úradu a ďalších kompetentných orgánov. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.
 
Projekt pre stavebné povolenie
Účelom projektovej dokumentácie je poskytnúť stavebnému úradu podklady pre posúdenie navrhovanej investície a jej súladu s podmienkami pre vydanie stavebného povolenia. Projekt pre stavebné povolenie musí poskytovať jasné informácie o urbanizme, architektúre, výškovom, priestorovom, dispozičnom i konštrukčnom riešení stavby, ako aj charakteristiku materiálov stavby pre účely posúdenia požiadaviek verejného záujmu. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.
 
Projekt pre súťažné návrhy
Účelom dokumentácie je jasne vymedziť rozsah dodávok potenciálneho dodávateľa (dodávateľov). Cieľom tohto projektu je umožniť uchádzačom predložiť porovnateľné ponuky a následne uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Ak objednávateľ nepožiada o vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa pred vypracovaním projektu stavby, ako podklad pre výber zhotoviteľa sa použije vypracovaný projekt stavby. Cieľom je zabezpečiť, aby potenciálny dodávateľ mal dostatočné zázemie pre ocenenie prác a dokázal vypracovať návrh zmluvy o dielo.
 
Realizačný projekt
Účelom realizačného je detailné vypracovanie projektovej dokumentácie a podmienok stavebného povolenia kontrolovaného stavebným úradom, ktoré poskytuje dostatočný podklad pre prípravu a realizáciu celej stavby, najmä pre výpočet stavebných nákladov, pre uzatvorenie zmlúv na jednotlivé etapy výstavby a pre prípravu jednotlivých dodávateľov. Projektová dokumentácia musí poskytovať primeraný základ pre celkovú realizáciu a konečné vyúčtovanie prác. Cieľom je kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie v záujme toho, aby zhotoviteľ mohol vykonať práce v plnom rozsahu.
 
Energetický certifikát

Energetický certifikát je listina, ktorá poskytuje podrobné informácie o energetických vlastnostiach budov. Klasifikáciu a kategóriu budovy určí miera spotreby. Poskytuje tiež informácie o vykurovacom a teplovodnom systéme a o stratifikácii budovy, ako aj návrh energetickej modernizácie budovy.

Energetický certifikát poskytujeme pre:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • kancelárske budovy,
 • školské budovy a vzdelávacie inštitúcie,
 • nemocničné budovy,
 • hotely a reštaurácie,
 • športové haly a iné športové stavby,
 • budovy slúžiace pre veľkoobchodné a maloobchodné účely,
 • iné neprodukčné budovy s energetickou spotrebou.
Prieskum a digitalizácia budov
Efektívne využívanie budov si vyžaduje aj dobré využitie priestoru, ktorý máme k dispozícii. Podkladom slúži 3D-model budovy, použiteľný aj pri samotnej výstavbe. Toto výrazne zjednodušuje identifikáciu potrieb užívateľov budovy i reakciu na ne. Digitalizácia sa uskutočňuje prekreslením projektovej dokumentácie budovy a neskorším meraním reálneho stavu. Dokumentácia obsahuje všetky pôdorysy a pohľady, potrebné rezy a situačný náčrt budovy, ktorý charakterizuje polohu budovy na tvári miesta.
 

Technický dozor

Pojem technický dozor je zameraný na kontrolu dodržiavania projektovej dokumentácie. Okrem toho je autorský dozor oprávnený:

 • zúčastňovať sa kontrolných dní zvolávaných investorom,
 • vyjadrovať sa k navrhovaným zmenám materiálov a technických riešení,
 • oznámiť objenávateľovi/stavebníkovi alebo príslušnému štátnemu orgánu, ak zistí nesúlad s projektovou dokumentáciou, právnymi predpismi alebo technickými normami,
 • v prípade, ak nedostatky neodstránia včas, požadovať zastavenie stavebných prác atď.